Back to Top

Gospodarka godnego społeczeństwa


EDUKACJA DLA ROZWOJU

Społeczeństwo sieci wymaga nowych metod nauczania. Tradycyjny model hierarchiczny zostaje zastąpiony modelem skupionym na uczniu. Następuje indywidualizacja nauczania i zmienia się rola nauczyciela. Nie jest on w pierwszym rzędzie źródłem wiedzy, ale przewodnikiem i pomocnikiem.  Nauka indywidualna oraz kształcenie w rodzinie nie są uzupełnieniem tradycyjnej edukacji, ale stają się jej elementem.


Zobacz prezentację przygotowaną przez Andrzeja Madeja.

SPOŁECZEŃSTWO SIECI


W gospodarce opartej na wiedzy szczególną rolę pełni odpowiednia edukacja, podporządkowana potrzebom innowacyjnego społeczeństwa. Nowoczesne rozwiązania techniczne pozwalają z kolei nie tylko podnosić jakość kształcenia, ale wpływają na jakość życia całego społeczeństwa. Wspieranie takiego rozwoju jest zadaniem Klastra Edukacyjno-Innowacyjnego. http://klaster.edu.pl


Otwarta Edukacja


W nowoczesnym społeczeństwie częściej występuje wymiana wiedzy, niż proste jej przekazywanie. Sprzyjają temu procesowi otwarte zasoby edukacyjne. Przy ich tworzeniu często zaangażowani są także uczniowie, studenci, czy specjaliści z różnych dziedzin. Jednym ze źródeł takich zasobów jest portal http://otwartaedukacja.pl

PROJEKTY


KLASTRY


Klastry są elastyczną i efektywną formą współpracy nie tylko przedsiębiorstw, ale wszelkich podmiotów funkcjonujących w szeroko rozumianej gospodarce. Ich zalety są szczególnie widoczne w ekonomii solidarności – gdy działania są podejmowane nie tylko w zgodzie z kryterium zysku.

Zobacz portal http://klastry.org .


Waluta Lokalna


Wprowadzenie waluty społecznościowej, może pobudzić lokalny handel i uniezależnić ludzi od banków. Gdy zostaną uruchomione nie wykorzystane zasoby gospodarcze, będzie można finansować działania, które w klasycznej ekonomii nie są wartościowane (praca solidarna). Może to radykalnie zmienić sytuację lokalnych społeczności, tworząc przestrzeń ludzi wolnych. Wzrost popularności takiej waluty (walut) można uzyskać poprzez akceptację ich w rozliczeniach z państwem/samorządem (w tym podatki). Fundacja „Galicea” realizuje taki program w mieście Jarosław. http://vtalar.com.


Brama Kresów


Etos Wschodnich Kresów Rzeczpospolitej wynikał z prowadzenia przez Polaków przez wieki, misji szerzenia wśród narodów Wschodniej Europy rozwiązań opartych na wolności i równości. Chcemy nawiązać do tych tradycji, nie tylko poprzez edukację historyczną, ale wspólne działanie. Brama Kresów to nazwa dla inicjatyw w przygranicznym regionie turystyki edukacyjnej.

Strona klastra "Brama Kresów": http://www.klaster.edu.pl

.

.

.

.